Home / Reklamační řád
obch-podminky.jpg

Pacta sunt servanda.

Reklamační řád

Společnosti Swisslink s.r.o. se sídlem Osvobození 348/2 Praha 6,
zapsané u Obchodního soudu v Praze 2, složka C, spis 5119,
IČO 25646532, DIČ CZ25646532

Obecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje postup při uplatňování reklamací zákazníků (dále kupující) vzniklých realizací podnikatelské činnosti společnosti Swisslink s.r.o. (dále prodávající) a způsob jejich vyřizování.

 1. Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující svým podpisem faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží případně služby od prodávajícího.
 2. Výrobky zakoupené a služby poskytnuté prodávajícím reklamuje kupující u pověřeného zaměstnance prodávajícího (jednatel společnosti) a to buď písemně, či ústně se zápisem do reklamačního protokolu. Reklamaci zjištěné vady by měl kupující uplatnit bez zbytečného prodlení, tj. v co nejkratším termínu poté, co se objevila. Případné prodlení při pokračujícím používání může zapříčinit prohloubení vady a naprosté znehodnocení zboží, které může být důvodem odmítnutí reklamace.
 3. Při reklamaci je kupující povinen prodávajícímu předložit potřebné doklady prokazující jeho oprávnění reklamovat (například doklad o koupi či doklad o provedené zakázce), jinak nemůže být reklamace uznána.
 4. Kupující je povinen vadný výrobek (dále jen věc) předložit prodávajícímu k prohlídce a k posouzení oprávněnosti reklamace nejpozději při uplatnění reklamace.
 5. Pro posouzení oprávněnosti reklamace je prodávající povinen rozhodnout u jednoduchých reklamací okamžitě, u reklamací technicky složitých do 3 dnů, s tím že se do této lhůty nezapočítává doba přiměřená a potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději 30 dnů od uplatnění reklamace, prodávající a kupující si mohou dohodnout konkrétní lhůtu k vyjádření přímo do reklamačního protokolu. Po uplynutí 30 dnů má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
 6. Prodávající je povinen ve stanovené či dohodnuté lhůtě kupujícího vyrozumět dohodnutým způsobem o návrhu způsobu vyřízení reklamace, pokud tak není učiněno přímo do reklamačního protokolu. Vyrozumění se provádí zpravidla písemně, popřípadě formou osobního jednání s vyhotovením písemného zápisu o jeho průběhu.
 7. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady. Pokud věc nebyla použita, může kupující požadovat výměnu věci nebo její součásti (podle rozsahu vady) a prodávající může (dle jeho úvahy) vyměnit vadnou věc za bezvadnou. V případě neodstranitelné vady, která brání v užívání věci, má kupující přímý nárok na výměnu věci či má právo od smlouvy odstoupit. V případě neodstranitelné vady, která ale nebrání užívání věci, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny věci. Právo na odstoupení vzniká kupujícímu také při opětovném vyskytnutí se odstranitelné vady nebo pro vyšší počet odstranitelných vad u jedné věci.
 8. Po vyřízení reklamace, prodávající vyzve kupujícího, k převzetí věci či služby. Vyrozumění se provádí zpravidla písemně, popřípadě formou osobního jednání s vyhotovením písemného zápisu o jeho průběhu. O převzetí věci či uvedení služby do řádného stavu se vždy sepíše zápis.
 9. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a škody vzniklé přetěžováním, neodborným zacházením nebo provedením neodborných nebo neoprávněných změn či uživatelských zásahů do dodaného hardwaru nebo softwaru nad rámec oprávnění daných návodem k obsluze nebo kupní smlouvou. Dále se záruka nevztahuje na škody vzniklé vnějším vlivem nebo nedostatečnou údržbou.
 10. Podmínkou platnosti záruky věci je, že věc je užívána v souladu s technickými a uživatelskými podmínkami výrobce a jsou dodržovány pokyny uvedené v návodu k obsluze věci.

Doba záruky

 1. Záruční doby se u prodávajícího řídí kogentním ustanovením příslušné vyhlášky, řešící tuto oblast v platném znění popřípadě záruční dobou příslušného výrobce věci prodávané prodávajícím.
 2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci či služby kupujícím. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen věc či službu převzít (záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byla reklamace vyřizována).

Závěrečná ustanovení

 1. Pro uplatňování reklamací a pro postup jejich vyřizování, pokud není v tomto Reklamačním řádu uvedeno jinak, platí příslušné obecně platné závazné předpisy Občanského a Obchodního zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele v platném znění ve smyslu případných pozdějších dodatků a změn.
 2. Tento reklamační řád musí být volně k dispozici kupujícím ve všech provozovnách prodávajícího.
 3. Tento Reklamační řád je účinný od 1.listopadu 2009

Ing.Jan Háněl
jednatel společnosti

 

Akce měsíce

Navrhněte si sami cenu!Potřebujete drobnou opravu Vaší výpočetní techniky?
Potřebujete poradit s Vaší výpočetní technikou?
Potřebujete cokoliv ze služeb, které naše firma nabízí?

Navrhněte si sami cenu!

Napište nám na info@swisslink.cz
a nebo pomocí formuláře, který naleznete v Kontaktech.